കവിത

ചുമരുകൾ

 
റ്റിലും ചുമരുകൾ
വരയ്ക്കണം…
നാലു മൂലകളുള്ള...

കഥ

ദേശീയ ഗാനം

 
ത്തരേന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്നതാണ്...