പൂമുഖം INTERVIEW പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്ന നോവലിനെക്കുറിച്ച് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനുമായി, മുരളി മീങ്ങോത്ത് നടത്തിയ അഭിമുഖം

പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്ന നോവലിനെക്കുറിച്ച് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനുമായി, മുരളി മീങ്ങോത്ത് നടത്തിയ അഭിമുഖം

You may also like