കവിത

കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുണ്ട്.robin

കട്ടപ്പനയ്ക്കടുത്ത് ലബ്ബക്കട സ്വദേശം. അധ്യാപകൻ. ആകാശവാണിയി ൽ നിരവധി തവണ കവിത അവതരിപ്പിച്ചു.കലാകൗമുദിയിൽ കരട് എന്ന കവിത ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 

കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുണ്ട്
നിനക്കുവേണ്ടി
മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട് ആളൊഴിയുമ്പോൾ
വീണ്ടും വരച്ചുചേർക്കാൻ

പാകപ്പെടാത്ത നിറങ്ങൾ
മറന്നുപോകാത്ത ഏതോ
കാലമെന്ന് നീ പറയും

ഓർമ്മകൾക്കുമേൽ
മഴവില്ലിന്റെ ദേശങ്ങളിൽനിന്ന്
നമ്മൾ കൈയ്യെത്തിപ്പിടിക്കും

കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുണ്ട്
സ്ഫടികയുടലുകൾക്കിടയിൽ
നമ്മുടേതല്ലാതെ
മെല്ലെ ഘനീഭവിച്ചുറഞ്ഞിടും…

Comments
Print Friendly, PDF & Email

MEANWHILE IN KERALA / UMD

കാർണിവൽ 2019
Published by

Satheesan Puthumana

Chief Editor

e mail: mneditorial@live.com

MEANWHILE IN KERALA / UMD

യു. എം. ഡി.