കവിത

ഒരാൾ 

രുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരാൾ
മഴയുടെ നാട്ടിലെത്തി
ഉരുകിത്തീരാത്ത
മുടിവേരുകളിൽ
നനവുലഞ്ഞു
മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയ
ഹസ്തഭൂപടത്തിൽ,
കൊത്തളങ്ങളും കോട്ടകളും
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു
വാക്കുകൾക്കുമേൽ
നാനാർത്ഥങ്ങളുടെ
മഴവില്ലു പിടഞ്ഞു
കുതിർന്നൊട്ടിയ
പണത്താളുകൾ
പലപ്പോഴും
എണ്ണം തെറ്റിച്ചു
പായലുറക്കങ്ങളിൽ
കിനാക്കൾ വഴുതിവീണു
നനുത്ത ചുംബനങ്ങളിൽ
പരദേശിച്ചമയങ്ങൾ
അഴുഞ്ഞുടഞ്ഞു
മഴയുടെ നാട്ടിൽ
വീണ്ടും മേഘങ്ങൾ കറുത്തു

Comments
Print Friendly, PDF & Email

MEANWHILE IN KERALA / UMD

കാർണിവൽ 2019
Published by

Satheesan Puthumana

Chief Editor

e mail: mneditorial@live.com

MEANWHILE IN KERALA / UMD

യു. എം. ഡി.