കവിത

എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ…ram

കണ്ണൂർ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ്
രണ്ടാം വർഷ ലൈബ്രറി സയൻസ്
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.

 

ന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം
പണ്ടു വന്ന വഴിയിൽ
പടർന്നു പന്തലിച്ച ഓർമ്മകളിൽ
നിഷ്കളങ്കത ചേർത്തു കെട്ടിയൊരു
ഊഞ്ഞാലിൽ
ഞാനെന്നെ
തിരഞ്ഞു ചെല്ലാറുണ്ട്.

പിന്നോട്ടു പോയി
കാലത്തിന്റെ കുളിരു കൂട്ടിപ്പിടിച്ച്
ഓർമ്മകളിലങ്ങനെ
ആടി-
യാടി
വരുന്നിടത്ത്
ഞാനെന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു

Comments
Print Friendly, PDF & Email

MEANWHILE IN KERALA / UMD

കാർണിവൽ 2019
Published by

Satheesan Puthumana

Chief Editor

e mail: mneditorial@live.com

MEANWHILE IN KERALA / UMD

യു. എം. ഡി.