പൂമുഖം OPINION പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ വായന

പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ വായന

വായനദിനത്തിൽ വായനയെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു. 

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like