പൂമുഖം OPINION വായന പ്രാണവായു പോലെ വിലപ്പെട്ടതാണ്

വായന പ്രാണവായു പോലെ വിലപ്പെട്ടതാണ്

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും മലയാളനാട് വെബ് ജേർണലിന്റെ വായനദിന ആശംസകൾ. വായന എന്ന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് മലയാളനാട് വായനക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു.

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like