….അത് കഴിഞ്ഞ്, വേതാളം ചോദിച്ചു , “…………….. ? “

രണ്ടോ മൂന്നോ പേജിലൊതുങ്ങുന്ന ചെറുകഥകളായി ജീവിതത്തിൽ വന്ന്, മറഞ്ഞവർ – അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും … Continue reading ….അത് കഴിഞ്ഞ്, വേതാളം ചോദിച്ചു , “…………….. ? “