പൂമുഖം LITERATUREകവിത കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുണ്ട്.

കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുണ്ട്.

 

കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുണ്ട്
നിനക്കുവേണ്ടി
മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട് ആളൊഴിയുമ്പോൾ
വീണ്ടും വരച്ചുചേർക്കാൻ

പാകപ്പെടാത്ത നിറങ്ങൾ
മറന്നുപോകാത്ത ഏതോ
കാലമെന്ന് നീ പറയും

ഓർമ്മകൾക്കുമേൽ
മഴവില്ലിന്റെ ദേശങ്ങളിൽനിന്ന്
നമ്മൾ കൈയ്യെത്തിപ്പിടിക്കും

കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുണ്ട്
സ്ഫടികയുടലുകൾക്കിടയിൽ
നമ്മുടേതല്ലാതെ
മെല്ലെ ഘനീഭവിച്ചുറഞ്ഞിടും…

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like