പൂമുഖം LITERATUREകവിത രൂപാന്തരം

രൂപാന്തരം

രു കുഴിയാനയുടെ
ജന്മമായ്
കുഴിഞ്ഞ് കുഴിഞ്ഞ്
പോകെ
ഒരു രൂപാന്തരത്തെപ്പറ്റി
ആലോചിച്ചു പോലുമില്ല

ഒരു വാക്കിന്റെ ഹിമകണമുള്ളിൽ
വീണപ്പോ
ഴെന്തോ മുളയ്ക്കു ന്നു
പരുപരുപ്പെല്ലാം
അടർന്നു പോകുന്നു

മൃദുത്വമാർന്നൊരു
തഴുകൽ
നേർത്ത ചിറകുകൾ
പുതിയ ലോകത്തിൻ
വിടർന്ന പാളികൾ,
വിഭൂഷകൾ

അനന്തമാകാശം
സുഗന്ധിയാം തെന്നൽ
മധുകണമുള്ളിൽ
ഉറങ്ങും പൂവുകൾ
വിളിക്കുന്നൂ മൂകം
ഭാരമൊഴിയും പോൽ
ദേഹമുയർന്നു പോയ്
ലോകം പുതിയ ഭാവത്തിൽ
കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു
നിമിഷ പുഷ്പങ്ങൾ
വിരിച്ചിട്ട വലയിൽ
വീണൊ ടുങ്ങും മുമ്പ്
ഒരുകല്ലിൽ ഭാരപ്പെടും മുമ്പ് മലിന ഗന്ധത്തിൽ
അഴുകും മുമ്പൊന്നു
പറന്നുയരട്ടെ​.

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like