പൂമുഖം LITERATUREകവിത പൂച്ച അഥവാ ഫാസിസം

പൂച്ച അഥവാ ഫാസിസം

രു കറുത്ത പൂച്ച
വീടിനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നു 
നമുക്കറിയാമെങ്കിലും
തിരഞ്ഞുചെല്ലുമ്പോൾ
അത് ഇരുട്ടിലേക്കുതന്നെ
മാഞ്ഞു പോകുന്നു .

കണ്ടെന്നു ,
ശബ്ദം കേട്ടെന്നു ,
അങ്ങനെയൊരു പൂച്ചയേ ഇല്ലെന്നു ,
നമ്മൾ എത്ര വട്ടം
ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു .

എത്ര പെട്ടന്നാണ്
പൂച്ചയുണ്ടെങ്കിലും
എലിയെ പിടിക്കുമല്ലോയെന്നു
വീട് തന്നെ വിഭജിച്ചു പോയത് .

ഇപ്പോൾ
പൂച്ച ഉണ്ടോ എന്നല്ല
പൂച്ച നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നായി
നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ .
കാലിൽ മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ
പാവം പൂച്ച ,
എലിയെ പിടിക്കുന്ന പൂച്ച ,
നമ്മുടെ പൂച്ച
എന്നൊക്കെ പലരും പാടുന്നുണ്ട് .

പക്ഷെ ഇന്നലെ
പാടുന്ന കിളിയെ
അത് കൊന്നു തിന്നപ്പോൾ
പലരും ഞെട്ടി .
വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ
കുറച്ചുപേർ .
വീണ്ടും വീണ്ടും
ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ
ഓ ആ കിളിയെ പൂച്ച പിടിച്ചു എന്ന്
വീടാകെ ആശ്വാസം കൊള്ളുന്നു .

പാടുന്ന കിളികളില്ലാത്ത
വീടാണ് സ്വപ്നമെന്നു
എലിയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്
പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ,
ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മളെല്ലാം
അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു .

പക്ഷെ കൂട്ടുകാരാ
ഞാനാ പൂച്ചയെ ഫാസിസം എന്ന്
പേരിട്ടാൽ നിങ്ങൾ
എന്റെയും നെറ്റി തുളക്കുമോ .?

Comments
Print Friendly, PDF & Email

തൊട്ടിൽപ്പാലം സ്വദേശി. ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മുറിക്കവിതകൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

You may also like