പൂമുഖം EDITORIAL ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ

ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ

 

ാത്രി ഉണർന്നി-
രിക്കുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാം
ഇരുട്ട് പെയ്യുന്നത്​,​
പക്ഷികളുറങ്ങുന്നത്​,​
ഭാരതം നാരികളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്…!

മരത്തണലില്‍
ഇളവേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാം
വേരുകള്‍ വെള്ളം കോരുന്നത്​,​
ഇലകള്‍ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത്​,​
ജീവന്റെ പരസ്യവാചകമാകാന്‍
മരം എഴുതി-
വായിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം…!

നിന്നെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാം
പൂക്കള്‍​ ​ചിരിക്കുന്നത്​,​
മിന്നാമിന്നികള്‍​ ​കവിത മൂളുന്നത്​,​
മഴയും കാടും കാട്ടാറും
ഉടമ്പടികളില്‍
മല്‍സരിച്ചൊപ്പു വയ്ക്കുന്നത്…!

കവിതയെഴുതുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാം
കാലം കീറിപ്പറിയുന്നത്​,​
ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ഭ്രാന്തുപിടിക്കുന്നത്​,​
ഭൂമി അപ്പൂപ്പന്താടിപോലെ
കവിതയിലൂടെ ഒഴുകിനടക്കുന്നത്…
ജീവന്റെ പരസ്യ-
വാചകത്തിന്‍ നിന്നും
മനുഷ്യനെ
പ്രകൃതി മാറ്റിവായിക്കുന്നത്…!

Comments
Print Friendly, PDF & Email

സ്വദേശം കോട്ടയം,
കേരള പൊതു ഭരണ വകുപ്പിൽ ജോലി.

You may also like