കവിത

രണ്ടു കവിതകൾ 

1. ഉണ്ടാകുമോ .?

ടലിൽ പുഴയിൽ
ഒന്നായൊഴുകി
മേഘങ്ങളായ് തുഴഞ്ഞു
ഒടുവിൽ പിരിയാൻ നേരം
ഒരു മഴത്തുള്ളി
മറ്റേതിനോട് ചോദിച്ചു .
രണ്ടായി താഴേക്കു
പതിക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ടാവുമോ മറ്റു രണ്ടുപേർ
നമ്മളെ കാത്തു ?
പ്രണയത്തിൽ നനഞ്ഞു .?

2. തെങ്ങ്

ളനീർ വണ്ടികൾ
അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ
പനകൾ പറഞ്ഞു
ചെറുപ്പത്തിൽ നാടുവിട്ട
ചേട്ടനെ പറ്റി .

Comments
Print Friendly, PDF & Email

MEANWHILE IN KERALA / UMD

കാർണിവൽ 2019
Published by

Satheesan Puthumana

Chief Editor

e mail: mneditorial@live.com

MEANWHILE IN KERALA / UMD

യു. എം. ഡി.