പൂമുഖം LITERATUREകവിത രണ്ടു കവിതകൾ

രണ്ടു കവിതകൾ

 

1. ഉണ്ടാകുമോ .?

ടലിൽ പുഴയിൽ
ഒന്നായൊഴുകി
മേഘങ്ങളായ് തുഴഞ്ഞു
ഒടുവിൽ പിരിയാൻ നേരം
ഒരു മഴത്തുള്ളി
മറ്റേതിനോട് ചോദിച്ചു .
രണ്ടായി താഴേക്കു
പതിക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ടാവുമോ മറ്റു രണ്ടുപേർ
നമ്മളെ കാത്തു ?
പ്രണയത്തിൽ നനഞ്ഞു .?

2. തെങ്ങ്

ളനീർ വണ്ടികൾ
അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ
പനകൾ പറഞ്ഞു
ചെറുപ്പത്തിൽ നാടുവിട്ട
ചേട്ടനെ പറ്റി .

Comments
Print Friendly, PDF & Email

തൊട്ടിൽപ്പാലം സ്വദേശി. ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മുറിക്കവിതകൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

You may also like