പൂമുഖം LITERATUREകവിത കാഴ്ച

കാഴ്ച

ുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും ഇക്കുറി
പൂക്കാൻ മറന്നതല്ല
മടിച്ചതാണത്രേ !

കുയിലിന്റെ പാട്ട് ഇന്നലെ
ഇടറിയതല്ല, സ്വയം
ഈണം തെറ്റിച്ചതാണത്രേ !

പാടവരമ്പിലെ പോക്കാച്ചി തവളയെ
കോലുനാരായണൻ വിഴുങ്ങിയതല്ല.
തിന്നാൻ സ്വയം യാചിച്ചതാണത്രേ !

കാടും പുഴയും മരവും കുളിരും
ആരും വിറ്റതല്ല.
സ്വയം വിൽപ്പനക്കു
വച്ചതാണത്രേ !

കാഴ്ചക്കാരില്ലാത്ത ലോകത്ത്
ജീവിക്കേണ്ടന്ന്
ഭൂമിയുടെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിലുണ്ടത്രേ !

ചുറ്റും ആരോ മുറവിളി കൂട്ടുന്നു.
കാഴ്ച മരിച്ചു തുടങ്ങിയത്രേ​…

ഇരു കണ്ണും മുറുകെയടച്ച്
കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽ
മുഖ പുസ്തകത്തിൽ
വൃദ്ധാലയങ്ങളിൽ
കോൺക്രീറ്റു കാടുകളിൽ
കാഴ്ചയുടെ പുതുവസന്തം
തേടി ഞാൻ നടന്നു തുടങ്ങി​…

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like