പൂമുഖം LITERATUREകവിത നിശബ്ദത

നിശബ്ദത

 

ിശബ്ദതക്കേ
ശരിക്കും
ഒച്ച വയ്ക്കാനറിയൂ
ശബ്ദങ്ങള്‍ക്ക്
ക്രമേണ
നിശബ്ദമാകാനേ അറിയൂ.

പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കു്
നോക്കിയാലറിയാം
നിശബ്ദത
എങ്ങനെയാണ്
ഒച്ച വക്കുന്നതെന്ന്…
ഒച്ച നിശബ്ദതയുടെ
സംസാര ഭാഷയാണ്.

കുറച്ചൊന്നു മാറി-
നിന്നു നോക്കിയാല്‍
വലിയ വലിയ
കോലാഹലങ്ങളും
നിശബ്ദതയാണ്.

ശബ്ദത്തെ
തൊടുവാനായ്
നാവുകള്‍ പൊങ്ങുന്നതും
വളയുന്നതും കാണാം
കൈകള്‍
ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും
രക്തം
ചിന്തുന്നതും കാണാം.

ഒന്നിനുമൊരു
സാക്ഷ്യവും
ഇല്ലെന്നു തോന്നും
ഒന്നിനുമൊരു
ശബ്ദമൊ അര്‍ത്ഥമൊ
ഇല്ലെന്നു തോന്നും…​

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like