പൂമുഖം LITERATURE ഓണനിലാവ് – കാവ്യാലാപനം

ഓണനിലാവ് – കാവ്യാലാപനം

മലയാളത്തിന്റെ  സൗവർണ്ണമുദ്രകളായ പ്രിയകവിതകൾ ഓണക്കാഴ്ചയായി നിങ്ങളിലേക്ക്


നന്ദി തിരുവോണമേ നന്ദി!
എൻ. എൻ. കക്കാടിന്റെ കവിത മകൻ ശ്യാം കക്കാട് ചൊല്ലുന്നു.

നന്ദി തിരുവോണമേ നന്ദി!


 ഓണസദ്യ
വള്ളത്തോളിന്റെ കവിത ജ്യോതിബായ് പരിയാടത്ത് ആലപിക്കുന്നു.


ബാല്യകാലസഖി
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിത പി. രാമൻ ആലപിക്കുന്നു.

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like