പൂമുഖം LITERATURE മഴച്ചാര്‍ത്തിന്റെ വര്‍ണ്ണഭേദങ്ങളുമായി മഴയാളം

മഴ കേന്ദ്രവിഷയമായി വരുന്ന മലയാളത്തിലെ ചില കവിതകള്‍ ബാബു മണ്ടൂര്‍ ആലപിക്കുന്നു: മഴച്ചാര്‍ത്തിന്റെ വര്‍ണ്ണഭേദങ്ങളുമായി മഴയാളം

 

ഈ വര്‍ഷപ്പെയ്ത്തില്‍ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവികളെഴുതിയ മനോഹരമായ മഴക്കവിതകളുടെ ആലാപനം. ബാബു മണ്ടൂരിന്റെ ശബ്ദത്തില്‍.

രാത്രിമഴ/ സുഗതകുമാരി

 

വർഷാഗമം / വൈലോപ്പിള്ളി

 

 തുലാവര്‍ഷം / വിജയലക്ഷ്മി

 

തോരാമഴ / റഫീഖ് അഹമ്മദ്

 

 മഴപ്പൊട്ടൻ / മോഹനകൃഷ്ണന്‍ കാലടി

 

സ്നേഹം / ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like