പൂമുഖം COLUMNS കേരളത്തിന്‍റെ വികസനവും പ്രവാസി വിപ്ലവവും

കേരളത്തിന്‍റെ വികസനവും പ്രവാസി വിപ്ലവവും

Published: അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.

കേരളത്തിന്‍റെ വഴികള്‍ – 2-
കേരളത്തിന്‍റെ വികസനവും പ്രവാസി വിപ്ലവവും.

േരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനവും കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധവും ഇനിയും ഗഹനമായ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഇവിടെ ഞാൻ കുറിക്കുന്നത് ചില സാമാന്യവും പ്രാഥമികവും ആയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം ആണ്. കേരളത്തെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആമുഖമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്.
ലോകത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗഹനമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായി എന്ന്‍ കണ്ടെത്താനാവും. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടേയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുടേയും കൂടി ചിത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളുടേത്. അതിന്‍റെ ചരിത്രം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ആകാം.
ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വികസനത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ആണ്. ആദ്യമായി വികസനം വന്ന വഴികളെ കുറിച്ച്.
വികസനം എന്ന ആശയം 1940കളുടെ അവസാന ഭാഗത്തുയർന്നുവന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക ആശയം ആണ്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ കാഴ്‌ചപ്പാടിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതിനു ശേഷം വളർന്നു വന്ന ആശയ സഞ്ചയങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം. ഈ ആശയ സഞ്ചയങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉണ്ടായ അധികാര അധീശത്വ മാറ്റങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലും കൂടിയായിരുന്നു. ഇവയില്‍ പ്രധാനമായ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ആയിരുന്നു വികസനവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും. യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും ധാരണകളും ചർച്ചകളും നയ രൂപീകരണങ്ങളും ചില രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ യുദ്ധതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് വികസനവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും രണ്ടു പ്രധാന ഔദ്യോഗിക നയ രൂപങ്ങൾ ആയി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത്. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര നയങ്ങളുടെ പ്രധാന കാര്യക്കാരായി വന്നത് ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയും , ഇന്‍റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് എന്ന ലോക ബാങ്കും ആണ്. അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക വികസനവും സാമൂഹിക വികസനവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ദേശീയ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിൽ അധികാര സാധുതയുള്ള ആശയ-പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര അധികാര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയി പരിണമിച്ചു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളും വികസനവും മനുഷ്യ അവകാശങ്ങളും എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നയ രൂപീകരണങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കേരളം വികസന മാതൃകയും മറ്റും ദേശീയ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിൽ ഉള്ള ആശയ രൂപങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക മാറ്റൊലികൾ മാത്രമാണ്.
കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രപ്രകാരം 1987 മുതൽ ആണ് കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. ഇതിനു കാരണം ഒരു കാർഷിക സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ നിന്നും റെമിറ്റൻസ് സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള കേരളത്തിന്‍റെ ചുവട് മാറ്റമായിരുന്നു. 1980 കള്‍ വരെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗം കാർഷിക വൃത്തിയും സർക്കാർ ജോലിയും പിന്നെ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ സർക്കാരിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യന്നവർ അയച്ചു കൊടുത്ത മണി ഓർഡർ സാമ്പത്തികവും ആയിരുന്നു.
കേരളത്തിന്‍റെ അറുപത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ധാരകളിൽ ഒന്ന് മലയാളിയുടെ പ്രവാസ ചരിത്രമാണ്. എന്നാൽ 1970 കളിലും 1980 കളിലും മലയാളികൾ കൂട്ടമായി ഗൾഫു നാടുകളിലേക്കും യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക എന്നിവടങ്ങളിലേയ്ക്കും മാറിയതാണ് ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട സംഭവ വികാസം. കേരളത്തിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ അറുപതു കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം മലയാളികളുടെ പ്രവാസ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മാറി കാണുവാൻ ആകില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ പ്രഭാവം ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയുമില്ല. അറുപതുകൾക്ക് ശേഷം കേരളം കണ്ട പ്രധാന എഴുത്തുകാരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും മറ്റ് വിദഗ്ധരും പ്രവാസ ചരിത്രത്തിന്‍റേയും കൂടി ഭാഗമാണ്.
എന്നാൽ കേരളത്തിൽ 1980 മുതൽ ഉണ്ടായ ഗൾഫ് കുടിയേറ്റവും അതേത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ റെമിറ്റന്‍സ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും കേരളത്തിൽ സമസ്ത മേഖലകളേയും മാറ്റിമറിച്ചു. കേരളചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മലയാളി പ്രവാസ വിപ്ലവം. അത് കേരളത്തിലെ കാർഷിക, സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, വ്യവസായ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക , രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളെ വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കി. അത് മലയാളിയേയും മാധ്യമങ്ങളേയും മദ്യത്തേയും വലിയ തോതിൽ മാറ്റി. അത് പള്ളികളേയും അമ്പലങ്ങളേയും മാറ്റി മറിച്ചു. അത് കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ സമൂല പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. പ്രവാസി കൈ വെയ്ക്കാത്ത ഒരു മേഖലയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ല.
ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏതാണ്ടു മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് പ്രവാസി സാമ്പത്തിക പങ്ക് എങ്കിലും അതിൽ എത്രയോ വലിയ മടങ്ങാണ് പ്രവാസി പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം. കേരളത്തിനു വെളിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ 10 തൊട്ട് 15 ശതമാനം വരെ മാത്രമാണെങ്കിലും അവരുടെ കേരളത്തിലെ കുടുംബ നെറ്റ് വർക്ക് കൂടി ഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ പ്രവാസി സാമ്പത്തിക വുവസ്ഥയുടെ നേരിട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്‍റെ സാമൂഹിക പ്രഭാവം കേരളത്തിലെ 90 ശതമാനം ദേശവാസികളിലും ഉണ്ട്. .
തിരുവന്തപുരത്തെ സെന്‍റര്‍ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്‍റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രവാസി സാമ്പത്തികത്തെ കുറിച്ചു ചില നല്ല ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രവാസി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗഹനമായ ഗവേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയേയും ആരോഗ്യ മേഖലയേയും കാർഷിക മേഖലയേയും സമൂല മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിയതിൽ പ്രവാസി സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടി.വി ചാനൽ പ്രവാസികൾ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്നുള്ള ടി.വി ചാനലുകളിൽ പ്രവാസി മുതൽ മുടക്കിയ ചാനലുകൾ പലതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ സിനിമകളിൽ വലിയൊരു പങ്കിലും ഒരു പ്രവാസി കണ്ണിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധികളും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വച്ച് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ച സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം വ്യക്തികളേയും സമൂഹത്തേയും പല രീതിയിൽ ബാധിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടേയും അടിയൊഴുക്കുകൾ ഒരു പോലെയായിരിക്കില്ല.
സാമ്പത്തിക വളർച്ച അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും വ്യക്തിനിഷ്ഠ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനു വഴി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക അവസ്ഥ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ കേരള ചരിത്രത്തിന്‍റേയും പ്രവാസി വിപ്ലവത്തിന്‍റേയും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ന് കേരളം രോഗാതുരമായ ഒരു സമൂഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണവും പൊതുചർച്ചയും ആവശ്യമാണ്. സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പല വിധത്തിലാണ്. കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക രംഗത്തു തിരുത്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
അറുപതുകളിലേയും എഴുപതുകളിലേയും സംഘടനാ രൂപങ്ങൾക്കോ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കോ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ കേരള വികസന മാതൃക 1990 കളോടെ നാട്ടില്‍ അസ്തമിച്ചു.
ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നയിക്കുന്നവർ ഏറെയും എഴുപതു കഴിഞ്ഞ നേതാക്കൾ ആണ്. അവർ വളർന്നു വന്ന 1960-70 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ ആണ് ഇന്നത്തേയും നാളത്തേയും കേരളം. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ‘കുഴാമറിച്ചി’ലുകളും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഒരു വഴിമാറ്റത്തിന്‍റെ നാന്ദിയാണ്. ആ വഴിമാറ്റം ഏതു ദിശയിൽ ആകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ ചർച്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും തിരുത്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പഴയ പരിഹാര ക്രിയകൾ പാകമാകില്ല. പഴയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പഴയ ചിഹ്നങ്ങളും ഗൃഹാതുരത്വം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും , പുതിയ അവസ്ഥയില്‍ അതിനു പ്രസക്തിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷെ മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരു നൈതീക ദര്‍ശനത്തോടെ എങ്ങനെ ദിശാബോധത്തോടെ പാകപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് നാം അനേഷിക്കണ്ടത്.


കേരളത്തിന്‍റെ വഴികള്‍ – 1
കേരളത്തിന്‍റെ വഴികള്‍ – 3

Comments
Print Friendly, PDF & Email

ജോൺ സാമുവൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക-വികസന വിദഗ്ധനും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും ആണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വികസന വിഭാഗത്തിൽ ആഗോള ഉപദേഷ്ഠാവും ഡയറക്റ്ററും ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര കൺസൾട്ടിംഗ് അഡ്വൈസർ. ഇന്ത്യയിലും അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തിലും നിരവധി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഏകത പരിഷത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ബോധിഗ്രാമിന്റെയും തിരുവന്തപുരത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സസ്‌റ്റൈനബിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗവർണൻസ് സ്ഥാപകൻ.

You may also like