പൂമുഖം 'ഒരു ചോദ്യം - ഒരുത്തരം' സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശ സർവ്വകലാശാലകൾ വരണമോ വേണ്ടയോ?

സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശ സർവ്വകലാശാലകൾ വരണമോ വേണ്ടയോ?

ചോദ്യം: വിദേശ സർവകലാശാലകൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണോ? എന്തു കൊണ്ട്? നേട്ടങ്ങൾ, കോട്ടങ്ങൾ? അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ?

Students from Kerala are increasingly seeking education at foreign universities, not solely for academic enrichment but also to enhance their prospects in the global job market and have better quality of living. The entry of foreign universities into India predominantly serves to capitalize on the substantial middle-class demographic eager for prestigious international educational qualifications for their offspring.

In India, the recruitment landscape still places significant emphasis on the rigorous selection processes of premier institutions as a benchmark for intelligence and employability. Despite the proliferation of digital learning platforms like Coursera, which offer a taste of international educational content, the real value for employers lies in the recognition and accreditation of these qualifications.

The question arises: Can foreign universities offer superior skill development compared to Indian institutions? Many Indian students who have studied abroad suggest that while the academic rigor in India is demanding, international exposure and applied learning can enhance one’s confidence and open up broader opportunities.

The University Grants Commission (UGC) has established stringent guidelines for foreign universities wishing to establish campuses in India, permitting only those with high rankings to enter the market. This move not only promises more academic and non-academic job opportunities but also sets the stage for heightened competition among Indian institutions to match the content quality, delivery, certification, and opportunity creation of their international counterparts.

Moreover, this scenario presents an avenue for increased collaboration between Indian and foreign universities, enabling them to offer exchange programs and co-branded courses that leverage their respective strengths and enhance the educational landscape in India.

കവർ: ജ്യോതിസ് പരവൂർ

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like