പൂമുഖം LITERATUREകവിത മഴയുടെ സ്പർശം

മഴയുടെ സ്പർശം

വിയർപ്പിന്റെ നീണ്ട കൈകൾ
ഞെരുക്കിയ ഒരുച്ചയിൽ
വേനലിന്റെ തനിരൂപം
കണ്ടു പകച്ചു ഞാൻ

കാറ്റിന്റെ ചെറിയ മാളങ്ങൾ
പോലും പണ്ടേയടച്ച്‌
ചിതൽ വന്നു മൂടി
നിമിഷങ്ങളെണ്ണിത്തുടങ്ങിയ ജീവനും
ഒരിടവേള കിട്ടി
കാഴ്ചകളിൽ ഇരുട്ട്
കോട്ടയൊരുക്കി
കാതിൽ വന്നതെല്ലാം
ചുടുകാറ്റിൻ അപസ്വരങ്ങൾ

നെറികെട്ട സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഒടുങ്ങുന്ന നേരത്ത്
വിരൽതുമ്പത്ത് മഴയുടെ സ്പർശം
മഴനൂലുകൾ നെയ്ത കുളിരുടുപ്പ്
കുന്നിറങ്ങിയ സാന്ത്വനത്തുള്ളികൾ
പ്രളയരാഗം വരെ പാടട്ടെ
പ്രാണന്റെ കടലിൽ ചേർന്നിടട്ടെ

എനിക്കിത് ആശ്വാസ വചനം
ആയുസ്സിനോട് ചേർത്തുകിട്ടിയ
ആതുര ലേപനം.

വര: പ്രസാദ് കാനത്തുങ്കൽ

കവർ : ജ്യോതിസ് പരവൂർ

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like