പൂമുഖം LITERATUREലേഖനം എന്തുകൊണ്ട് നാം ചരിത്രം പഠിക്കണം?

എന്തുകൊണ്ട് നാം ചരിത്രം പഠിക്കണം?

പലരും ചരിത്രത്തെ പേരുകൾ, തീയതികൾ, വസ്‌തുതകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ശേഖരം മാത്രമായി കരുതുന്നു.ഒരു പരിശോധനയ്‌ക്കായി മനഃപാഠമാക്കേണ്ട വിവരങ്ങളുടെ ഒരു അടിത്തറ , തുടർന്ന് മറക്കുക. എന്നാൽ ചരിത്രം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അപ്പുറമാണ്. അത് ഒരു ജീവനുള്ള ആഖ്യാനമാണ്, നമ്മുടെ പങ്കിട്ട ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക്, ഒരു പാരമ്പര്യം.
അതിലുപരി, ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഊളിയിടുന്നത് നമ്മുടെ വർത്തമാനത്തിനും ഭാവിക്കും യഥാർത്ഥ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അവയിൽ ചിലവ :

ചരിത്രം ഒരു മാതൃകയാണ്. മുന്നോട്ട് ഏത് ദിശയിൽ നീങ്ങാം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തു മാറ്റം വരുത്താമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ്.

ചരിത്രം ഭാവിയെ മുൻനിഴലാക്കുന്നു. ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും മറ്റും ഉള്ള പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ആ അറിവ് വർത്തമാനകാലത്തേക്ക് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും.

ചരിത്രം ബന്ധവും സ്വത്വബോധവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക വ്യത്യാസങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പങ്കിട്ട മാനവികതയെ ആഘോഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റ് മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണ് ചരിത്രപഠനം. എന്തിനധികം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും പങ്കിട്ട ഐഡന്റിറ്റികളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്.

ചരിത്രം പഠിക്കുക എന്നാൽ മാറ്റം പഠിക്കുക എന്നതാണ്: ചരിത്രകാരന്മാർ മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വങ്ങളും സമൂഹങ്ങളുടെയും നാഗരികതകളുടെയും പരിവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധരാണ്. ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനും മുൻകാല മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും അവർ വിവിധ രീതികളും വിശകലന ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു: ആളുകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളിലും എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ സമയവും സ്ഥലവും അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്‌തമാണ്, ഒപ്പം പങ്കിട്ട ഒരു ലോകത്ത് വസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പോരാടിയ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിങ്ങനെ . നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മക വീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വിവരണങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തിഗത ജീവിതങ്ങളെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നെയ്തെടുക്കാൻ ചരിത്രകാരന്മാർ വിശാലമായ ഉറവിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമൂഹങ്ങളും ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ആഗോളവും ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ ബന്ധങ്ങളെ ഭൂതകാലം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തി (രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു) എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങളും ധർമ്മസങ്കടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ചരിത്രപഠനം സഹായിക്കുന്നു.
ഭൂതകാലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ, വർത്തമാനകാലത്ത് അദൃശ്യമായേക്കാവുന്ന പാറ്റേണുകൾ കാണുന്നതിന് അത് നമ്മെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് (പരിഹരിക്കാനും!) ഒരു നിർണായക വീക്ഷണം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ, സമ്പന്നരായ,സമൂഹങ്ങളെ അതെങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കും. ഫ്ലിന്റ് ജല പ്രതിസന്ധിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം.
ഇമിഗ്രേഷൻ പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള വംശീയമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക പശ്ചാത്തലം നൽകിയേക്കാം.

ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെയും കാരണങ്ങളെയും ചരിത്രം പല തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ചരിത്രം സഹാനുഭൂതി വളർത്തുന്നു
മാനുഷിക അനുഭവത്തിന്റെ വൈവിധ്യം പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടേതല്ലാത്ത സംസ്‌കാരങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും വിലമതിക്കാനും അവയെ പ്രത്യേക സമയങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും അർത്ഥവത്തായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി തിരിച്ചറിയുവാനും സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവം നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ചരിത്രം സഹായിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും മൂല്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമാനമാണ്എന്നും.

എല്ലാത്തിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും , പഠിക്കുന്നതും ആയ സർവ്വതും കാരണങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഫലമാണ്. മറ്റ് കോഴ്‌സുകളിലെ പഠനവസ്തുക്കളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ കാലക്രമേണ മാറിയത് കൊണ്ട് ചരിത്രകാരന്റെ വീക്ഷണത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയില്ല.

നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, അവർ ചരിത്രത്തെയും സത്യത്തെയും ചവിട്ടിമെതിക്കുകയും അതുവഴി തങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും വിഭാഗീയതക്കുമായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയും ഭാരതം ഉൾക്കൊണ്ടുവന്ന ചിന്താ വ്യവസ്ഥകളെ മാറ്റിമറിക്കുകയുമാണ് ചെയുന്നത്. അവർ പുസ്‌തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല, ചരിത്രം പഠിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുവാൻ ചരിത്രത്തെ അസത്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. സംഘപരിവാർ, അവരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ലോകനിർമ്മിതിയുടെ വിപണി സാധ്യതക്കായി ചരിത്രത്തെ ബലാൽക്കാരം ചെയ്യുകയാണ്. സംഘപരിവാർ ഭരണത്തിൽ, കേവലമായ അജ്ഞതയുടെയും വസ്തുതകളുടെ കൃത്രിമത്വത്തിന്റെയും ബോധപൂർവമായ വഞ്ചനയുടെയും ശക്തികൾക്കിടയിൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർ സംശയത്തിന്റെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചു ചരിത്രത്തെ വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുകയാണ്.

ചരിത്രപഠനം മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യവുമാണ്. ഭൂതകാലത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനം ; മാനുഷികവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഗതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം; നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, എങ്ങനെ ഭാവിക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം.

ചിലപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യക്തിപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വിശ്വാസങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. മികച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അപര്യാപ്തമായ ഗവേഷണം, വിവരങ്ങൾ, ഭാവന എന്നിവയാൽ പലപ്പോഴും പഠനം പരിമിതപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചരിത്രകാരൻ നരവംശശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, മതം, രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാന രേഖ ഉണ്ടാക്കുകയും സംഭവങ്ങളുടെ പാറ്റേണുകളും അർത്ഥങ്ങളും പിൻ തലമുറകൾക്കായി കരുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംഘപരിവാറും ഭരണകൂടവും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അച്ചടക്കനടപടികളിലൂടെയുള്ള ആക്രമണവും ഭൂതകാലത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വഴിയുള്ള സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാർ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ഒരു തണുത്ത ലോകത്ത് സ്വയം ഒതുങ്ങുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികവും പുരോഗമനപരവുമായ ആശയങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരമ്പരാഗത താളവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് അവർ സംശയിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രതികരണശേഷി പോലും ജയിലിലടക്കപ്പെടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയത്താൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ, ജനാധിപത്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ദേശീയ സ്വത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി, മതേതര ലിബറൽ ജനാധിപത്യ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള, ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും അത് മുഖേന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കാൽ വെക്കുകയും ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവും, അംബേദ്കറും മറ്റു നേതാക്കളും ചെയ്തത്. കലാകാലങ്ങൾ ആയി ഭരണവർഗത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട് കാലഹരണപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം സംഘപരിവാർ പരീക്ഷണശാലയിൽ അസത്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കുന്നതു കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ യുവാൽ നോഹ ഹരാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ആണ്, സാപിയൻസ്, ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള 21 പാഠങ്ങൾ, ഹോമോ ദിയൂസ് എന്നിവ. ഹോമോ ദിയൂസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിലവിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ചരിത്രമാകുമ്പോൾ ഡാറ്റയിസം എന്ന ഒരു പുതിയ മതം ഉത്ഭവിക്കും എന്നാണ്. പ്രപഞ്ചം ഡാറ്റാ ഫ്ലോകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെയും പ്രവേശനത്തിന്റെയും മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിലെ അതിന്റെ സംഭാവനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നും ഡാറ്റയിസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്താണ് ഡാറ്റ? റഫറൻസിനോ വിശകലനത്തിനോ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ആണ് ഡാറ്റ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം ആണ് ഡാറ്റ. ഡാറ്റ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ചരിത്രമില്ലാതെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാകില്ല.

കവർ : വിത്സൺ ശാരദാ ആനന്ദ്

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like