പൂമുഖം LITERATUREകവിത കട്ടപിടിച്ച്

കട്ടപിടിച്ച്

ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളോടൊപ്പം
നീലമഷി കട്ടപിടിച്ച് കിടക്കുന്നു
താഴത്ത് ഒരു നിബ്ബ് ആയി ഞാൻ നടക്കുന്നു
ഒരു ചിമ്മിനി വിളക്ക് മറിഞ്ഞ് വീണ്
മഞ്ഞ ബൾബ്ബായി കത്തുന്നു
വഴി മാറി ഞാൻ ബോൾപെന്നിന്റെ
റീഫില്ലറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു
കാറുകൾ അത് പിന്നെ റോഡാക്കുന്നു
ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നിബ്ബ് കണ്ടെത്തി
ദ്വാരമുണ്ടാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്നു
നീലമഷി വാങ്ങാൻ നടക്കുന്നു
ടോർച്ച് പിടിച്ച കൈകൾ കൊണ്ട്
ചൂട് കൊടുത്ത് ആകാശത്ത് നിന്ന്
അ കട്ടപിടിച്ച പഴയ നീലമഷി
ഉരുക്കി വാങ്ങി യാത്രയാകുന്നു

കവർ : ആദിത്യ സായീഷ്

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like