പൂമുഖം LITERATUREകവിത ചിരിയുടെ നിർദ്ധാരണം

ചിരിയുടെ നിർദ്ധാരണം

ചിലയോർമ്മകളിൽ
ചിരി ചിമ്മും
ചിലയോർമ്മകളിൽ
ചിറി വിമ്മും
ചിരിച്ചിമ്മിയോർമ്മകളെ
ചിതൽ തിന്നും
ചിറിവിമ്മിയോർമ്മകൾ
ചിറകനക്കും
ചിരിയടർന്ന ചിറിയും
ചിറകൊടിഞ്ഞ ചിരിയും
ചിതയായെരിയും
ചിത ചിന്തയാവും
ചാരം ചിരിയാവും
ചിന്ത ചാരവും.

ഇനി നോക്കു

ചിതയെരിഞ്ഞാൽ ചിന്ത
ചിന്തയെരിഞ്ഞാൽ ചാരം
ചാരം ചിരിയായിരിന്നു.

ചിരിയുടെ നിർദ്ധാരണം പൂർണം

കവർ ഡിസൈൻ : വിത്സൺ ശാരദാ ആനന്ദ്

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like