കഥ

കിണർ

നാലുവശവും മലകളും ആകാശം നിറയെ മഴയും.

എന്നിട്ടും...

കവിത

കാ

ഉള്ളിലെപ്പിടച്ചിലേറുകയാണ്.ഇന്നലെ വെട്ടിയെടുത്താകാശം...