Category - കവിത

കവിത

കവിതകൾ

 
പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത്
അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു
തുറക്കുമ്പോൾ...