കവിത

ബന്ധനം 

നിഴലുകൾ തൂക്കിയിട്ട ജാലകത്തിന്ന-
പ്പുറമിപ്പുറം രണ്ടാത്മാക്കൾ.

എരിഞ്ഞുതീരുന്ന പകൽ കുടിച്ച്
തളർന്നുവീണ ഇരുട്ടിനെ പെറുക്കിയെടുത്ത്
സ്വപ്നത്തിന്  കാവൽതീർക്കുന്ന മതിലുകൾ.

അതിക്രമിക്കാനെത്തുന്ന
വെളിച്ചത്തുണ്ടുകളെ
കരിങ്കൽഭിത്തികളിൽ തുറങ്കലിടുന്നു.

അപ്പുറമിപ്പുറം പറയാ-
തറിയുന്ന സംവേദനങ്ങളിൽ
പൂത്തുനിൽക്കുന്ന പരാതികളുണ്ട്
വറ്റിയ ഉമിനീർഗ്രന്ഥികളിൽ
നിശ്വാസത്തിന്റെ തണുപ്പുണ്ട്.

കനം തൂങ്ങിനിന്ന ഉച്ഛ്വാസവായു
നേർത്തു നേർത്തു ഇരുട്ടിനെപ്പൊതിയെ
പതുക്കെപ്പതുക്കെ ഒറ്റനിഴലായി
ഇരുട്ടിനെകുടഞ്ഞെറിയുന്നു ആത്മാക്കൾ.

Print Friendly, PDF & Email

About the author

ലതാ ദേവി

ലതാദേവി എൻ. പി . വീട് എറണാകുളം. ഗവണ്മെന്റ് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങകിൽ എഴുതാറുണ്ട്.