കവിത

ഒരാൾ 

രുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരാൾ
മഴയുടെ നാട്ടിലെത്തി
ഉരുകിത്തീരാത്ത
മുടിവേരുകളിൽ
നനവുലഞ്ഞു
മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയ
ഹസ്തഭൂപടത്തിൽ,
കൊത്തളങ്ങളും കോട്ടകളും
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു
വാക്കുകൾക്കുമേൽ
നാനാർത്ഥങ്ങളുടെ
മഴവില്ലു പിടഞ്ഞു
കുതിർന്നൊട്ടിയ
പണത്താളുകൾ
പലപ്പോഴും
എണ്ണം തെറ്റിച്ചു
പായലുറക്കങ്ങളിൽ
കിനാക്കൾ വഴുതിവീണു
നനുത്ത ചുംബനങ്ങളിൽ
പരദേശിച്ചമയങ്ങൾ
അഴുഞ്ഞുടഞ്ഞു
മഴയുടെ നാട്ടിൽ
വീണ്ടും മേഘങ്ങൾ കറുത്തു

Comments
Print Friendly, PDF & Email

About the author

റോബിൻ എഴുത്തുപുര

കട്ടപ്പനയ്ക്കടുത്ത് ലബ്ബക്കട സ്വദേശം. അധ്യാപകൻ. ആകാശവാണിയി ൽ നിരവധി തവണ കവിത അവതരിപ്പിച്ചു.കലാകൗമുദിയിൽ കരട് എന്ന കവിത ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.