കവിത

ഓർക്കിഡ്orchid

കട്ടപ്പനയ്ക്കടുത്ത് ലബ്ബക്കട സ്വദേശം. അധ്യാപകൻ. ആകാശവാണിയി ൽ നിരവധി തവണ കവിത അവതരിപ്പിച്ചു.കലാകൗമുദിയിൽ കരട് എന്ന കവിത ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 

ഓർക്കിഡുകൾ
ഇണക്കം നടിയ്ക്കാറില്ല

വേലിത്തണുപ്പിലെ
കുസൃതികൾ മറന്ന കുട്ടികളെപ്പോലെ
മുഖം കുനിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കും

വസന്തം കനക്കുമ്പോൾ
തുമ്പിച്ചിറകിന്റെ
പരുക്കൻ കഥകളിലൊളിച്ചും

നിശബ്ദരാശികളിൽ
പരാഗണമന്ത്രങ്ങൾ
തെറ്റിയുരുവിട്ടും

പ്രണയഹാരത്തിലെ
നിറം പിടിയ്ക്കാത്ത മൊട്ടിൽ
നിഴൽ വീഴ്ത്തിയുമങ്ങനെ…

Comments
Print Friendly, PDF & Email