കവിത

പ്രയാണം  കൈരേഖകൾ ജീവിതപ്പാളങ്ങൾ.... സമയം തെറ്റി നിർത്താതെ പായുന്നു ഒരു ഒറ്റമുറിത്തീവണ്ടി !! ജനൽപാളികളിലൂടെ പിന്നോട്ടോടുന്നു കാലം.... ചുരമിറങ്ങിവരുന്നൊരു തെക്കൻകാറ്റ് ... മഞ്ഞ് .. മഴ ... ഇളവെയിൽ... ഇലകൾക്ക് പിന്നിലൊരു പെൺപൂവ്.. നാണം ... പിന്നെയും ചിലത് .. രേഖകൾ മായുമ്പോൾ തോന്നും കാണേണ്ടതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോയെന്ന് !!
Print Friendly, PDF & Email