കവിത

പ്രയാണം  കൈരേഖകൾ ജീവിതപ്പാളങ്ങൾ.... സമയം തെറ്റി നിർത്താതെ പായുന്നു ഒരു ഒറ്റമുറിത്തീവണ്ടി !! ജനൽപാളികളിലൂടെ പിന്നോട്ടോടുന്നു കാലം.... ചുരമിറങ്ങിവരുന്നൊരു തെക്കൻകാറ്റ് ... മഞ്ഞ് .. മഴ ... ഇളവെയിൽ... ഇലകൾക്ക് പിന്നിലൊരു പെൺപൂവ്.. നാണം ... പിന്നെയും ചിലത് .. രേഖകൾ മായുമ്പോൾ തോന്നും കാണേണ്ടതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോയെന്ന് !!
Print Friendly, PDF & Email

About the author

സന്യാസൂ

പരുമലയാണ് സ്വദേശം. പത്ത് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കടൽക്കുതിര ആദ്യ കഥാസമാഹാരമാണ്.