കവിത

കവിതത്തുള്ളികൾ 
ശൂന്യമായ എന്റെ  ഏകാന്തതയെ നീ തിരസ്കാരം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നുവല്ലോ.
. കണ്ണിൽ കടൽ തുളുമ്പാതെ നിറുത്തുന്ന നിന്റെ ഈ അഭ്യാസം കൊള്ളാം. നിലാവിനെ എന്തിനാണ് നിന്റെ കണ്ണിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിനിട്ടിരിക്കുന്നത്. . മുള്ളിന്റെ മുന നീ കൂർപ്പിച്ചോ പൂവിനു മണം കൊടുക്കുന്ന പണി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. . ഈ പരമ ശാന്തതയുടെ രഹസ്യമെന്തെന്നോ? എന്നിൽ നിന്നു തടവു ചാടിപ്പോയ ഞാൻ എന്നെ തടവിലിടൂ എന്ന് മടങ്ങി വന്നതു തന്നെ. . കല്ലിൽ അടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീലം മുക്കി തോരാനിട്ടിട്ടുണ്ട് നിലാവിനെ. കാർമേഘങ്ങളുമൊത്ത് കളിക്കാൻ പോയി 'കറ നല്ലതാണ് ' എന്നും പറഞ്ഞു വരും, എനിക്കറിയാം. നിലാവിന്റെ യൂസർ മാന്വലിലാണെങ്കിൽ വാഷിങ്ങ് മെഷീനിലിട്ട് അലക്കരുതെന്നുമുണ്ട്. എത്ര തവണയെന്നു വെച്ചാണ് ഞാനിങ്ങനെ നിലാവിനെ അടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീലംമുക്കുക എന്റെ ചിരി നിലാവു പരക്കും പോലെയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം സഹിക്കുന്നത്.
 ആദിയിൽ അർത്ഥങ്ങൾ നഗ്നരായിരുന്നു. വാക്കുടുക്കുന്ന പരിഷ്കാരമൊക്കെ പിന്നീടു പഠിച്ചതാണ്.
 
തഴച്ച പച്ചയിൽ വീണ് നനഞ്ഞു തിളങ്ങുന്ന ചില രാത്രിമഴകളുണ്ട്. കണ്ണിൽ കുത്താൻ അമാവാസിയിരുട്ടിനോടു മത്സരിക്കുന്നവ. . സമാധാനം എന്നു പറയുന്നെന്നേയുള്ളു. യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇടവേളയാണത്, ജീവിതത്തിൽ. . എന്തൊരു പിശുക്കാണ് നിനക്ക് ഒരോർമ്മ കടം ചോദിച്ചിട്ടിതെത്ര നാളായി. . കറുപ്പ് ഒരു നിറമല്ല. എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പക്ഷഭേദമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന നിസ്സഹായതയാണ്. വെളുപ്പും ഒരു നിറമല്ല. എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് നിരാകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനിവാര്യതയാണ്. ജീവിതം കറുത്തും മരണം വെളുത്തുമിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. . വാക്കുകൾ പുര നിറഞ്ഞാലുടൻ കെട്ടിച്ചു വിടണം. കവിതയെ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല.
Print Friendly, PDF & Email