കവിത

കാലംkavi

 

ുത്തശ്ശി പോയി
ഉമ്മറക്കോലായിലെ ആ 
പലകയും ശൂന്യമായ് .
ചിലമ്പിച്ച ശബ്ദത്തിൽ
സന്ധ്യക്കുയരുമാ –
നാമജപവുമില്ലാതെയായ്
മുത്തശ്ശി പോയൊരാ
തക്കവും നോക്കി –
പടി കടന്നെത്തി
നാമം കളിമുറ്റമാക്കിയൊരാ
വീടിന്നകത്തളം .
നീറും അശാന്തിതൻ
കലാപ ഭൂമിയായ്
ഐശ്വര്യം കെട്ടുപോയ്‌.
തിരിഞ്ഞിനി പോരുവാനാവാത്ത
ദൂരത്തിലേക്കു കാലവും
മെല്ലെ നടന്നുപോയി….

Comments
Print Friendly, PDF & Email

കവിതയുടെ കാർണിവൽ

കാർണിവൽ 2019
Published by

Satheesan Puthumana

Chief Editor

e mail: mneditorial@live.com

MEANWHILE IN KERALA / UMD

യു. എം. ഡി.