കവിത

ഓർമ്മorma

 

ഓർമകളുടെ ഉദയാസ്തമനം എത്ര പെട്ടെന്നാണ്

ശൂലങ്ങളെയ്ത് എരിയുന്ന ഓർമ്മകളെ നിന്നെ ഞാൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു

കണ്ണുനീർ വറ്റുന്നു
ചുടുനിശ്വാസങ്ങൾ കോമരം തുള്ളുന്നു
ഹര്ഷവും തേടി ഹൃദയം ചിറകടിക്കുന്നു

തീരാത്ത ഈ ചടുലഭ്രമണനൃത്തം
തടയുന്നതെങ്ങനെ

ഓർമ്മകളുടെ ജ്വലനം ഊതിക്കെടുത്തി
മറ്റൊരു കരിക്കട്ട തീർക്കാൻ
എന്റെ സർഗ്ഗശക്തി തുനിയുന്നു

മറന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചതിനി ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട.

Comments
Print Friendly, PDF & Email

MEANWHILE IN KERALA / UMD

കാർണിവൽ 2019
Published by

Satheesan Puthumana

Chief Editor

e mail: mneditorial@live.com

MEANWHILE IN KERALA / UMD

യു. എം. ഡി.