കവിത

രണ്ടു കവിതകൾ  1. ഉണ്ടാകുമോ .? ടലിൽ പുഴയിൽ ഒന്നായൊഴുകി മേഘങ്ങളായ് തുഴഞ്ഞു ഒടുവിൽ പിരിയാൻ നേരം ഒരു മഴത്തുള്ളി മറ്റേതിനോട് ചോദിച്ചു . രണ്ടായി താഴേക്കു പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുമോ മറ്റു രണ്ടുപേർ നമ്മളെ കാത്തു ? പ്രണയത്തിൽ നനഞ്ഞു .?
2. തെങ്ങ് ളനീർ വണ്ടികൾ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ പനകൾ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിൽ നാടുവിട്ട ചേട്ടനെ പറ്റി .
Print Friendly, PDF & Email

About the author

സതീശൻ . ഒ. പി

2011 മുതൽ ഓൺലൈൻ / മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു . രണ്ടു കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിൽ കവിതകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . പൂമരം എന്ന ബ്ലോഗുമായി 2011 മുതൽ സജീവമാണ് . books 101 കവികൾ 101 കവിതകൾ - H&C മൗന സ്പോടനകൾ - CLS books