കവിത

രണ്ടു കവിതകൾ 

1. ഉണ്ടാകുമോ .?

ടലിൽ പുഴയിൽ
ഒന്നായൊഴുകി
മേഘങ്ങളായ് തുഴഞ്ഞു
ഒടുവിൽ പിരിയാൻ നേരം
ഒരു മഴത്തുള്ളി
മറ്റേതിനോട് ചോദിച്ചു .
രണ്ടായി താഴേക്കു
പതിക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ടാവുമോ മറ്റു രണ്ടുപേർ
നമ്മളെ കാത്തു ?
പ്രണയത്തിൽ നനഞ്ഞു .?

2. തെങ്ങ്

ളനീർ വണ്ടികൾ
അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ
പനകൾ പറഞ്ഞു
ചെറുപ്പത്തിൽ നാടുവിട്ട
ചേട്ടനെ പറ്റി .

Print Friendly, PDF & Email

About the author

സതീശൻ . ഒ. പി

2011 മുതൽ ഓൺലൈൻ / മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു . രണ്ടു കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിൽ കവിതകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . പൂമരം എന്ന ബ്ലോഗുമായി 2011 മുതൽ സജീവമാണ് . books 101 കവികൾ 101 കവിതകൾ - H&C മൗന സ്പോടനകൾ - CLS books